Uttarakhand News: Bhavishya badri story - 24 Dec 2017