Rajiv gandhi name missing from international stadium dehradun, Uttarakhand News - rajyasameeksha.com