Lake festival preparation in tehri , Uttarakhand News - rajyasameeksha.com