Uttarakhand archery team won 6 gold madel , Uttarakhand News - rajyasameeksha.com