Dm deepak rawat raid, Uttarakhand News - rajyasameeksha.com